Централни Вакуумни Системи

DUSTCONTROL изгражда системи за да посрещнe вашите нужди. Можем да ви предложим и изпълним по индивидуален план стационарна вакуумнана система на конкурентна цена.

Системи за извличане , почистване и транспортиране/ отвеждане/ на прах, стружки, стърготини
За проектиране на системата е необходимо да се отчете следното:

• Колко броя оператори / машини ще работят
• За какъв тип операции / какъв материал ще се почиства
• Колко броя оператори/машини ще работят и използват системата по едно и също време
• На какво разстояние материалът трябва да се отвежда/ транспортира
• Има ли нужда да се извличат събраните материали в пре сепаратор
• Колко често бихте искали да изпразвате отпадъците от контейнери / чували /торби/ кофи
• Необходима поддръжка на системата/експлоатационни разходи/
• Звукова чувствителност /ниво на шума/– място на поставяне на централното звено
• Нуждаете ли се от една голяма система или много по-малки

Ние изграждаме системи за да посрещнем вашите нужди.

Можем да ви предложим и изпълним по индивидуален план стационарна вакуумнана система на конкурентна цена.Оценка на стационарната вакуумна система Dustcontrol на база на следните критерии

Оперативната ефективност:


• Вакуумният транспорт, като част от процеса на производство
• По-малко прекъсвания в производствения процес
• По-кратки престои за ремонт
• По-ниски разходи за ремонт
• По-ниски разходи за отопление
• По-ефективно управление на отпадъците / рециклиране


Здравословни условия на труд и въздействие върху околната среда

• По-чиста и безопасна работна среда
• Отговаря на изискванията на законодателството за здраве и безопасност
• Мотивирани и здрави служители
• Подобряване на организационната култура
• По-лесно да наема и задържа персонала
• Автоматично рециклиране


Качество

• Повишено качество на продукта, чрез отстраняване на прах, течности, или дим от източника.
• Създаване на чиста среда- чисти продукти, готови за последваща обработка или доставка на клиента.

За да се постигнат желаните резултати от аспирация, системата трябва да бъде цялостно изградена , от точките на засмукване до вакуумната

Вакуумни устройства – Турбинни помпи или Радиални Вентилатори
Вакуумното устройство е в центъра на системата. То създава отрицателно налягане, което задвижва системата. В Dustcontrol нивото на вакуума е обикновено 6-40 кРа.
Използва се Турбинна помпа като източник на екстракция и вакуумна система за почистване. Това устройство има идеални характеристики и капацитет за този вид система.
То увеличава нивото на вакуума при по-голямо съпротивление, което е важно качество за свеждане до минимум на възможността за блокажи в тръбната система.
При работни условия, които създават изпарения, пушек или лек прах от хартия се използват Радиалните вентилатори Те имат по-големи въздушни потоци и работят на по-ниско относително постоянно ниво на вакуум.
Нашите Турбинните помпи и радиални вентилатори имат много ниско ниво на шума.

Тръбна система
Тръбната система транспортира материала от точката на събиране до централния модул. Прахът обикновено е абразивен, някой повече от другите, затова стандартната дебелина на материала за тръбната системата е 1,5 mm. При наличие на пушек и лек прах се използват подсилени Спирални тръби. Също така се предлагат неръждаеми тръби и устойчиви на абразия фитинги
Dustcontrol предлага обширен асортимент от крепежни елементи за инсталиране. Това дава по-голяма гъвкавост при проектирането и монтажа на тръбните системи. Системата за механично съединяване спомага измененията и допълненията да се извършват много лесно

Работно място и Обордуване
Системата се проектира въз основа на максималния брой едновременно работещи позиции. Това е с цел да се увеличи ефективността и намали размера на вакуумния модул. Всички работни позиции трябва да имат някакъв вид на затваряне, чрез клапан или плъзгащ се капак. Те могат да се задействат ръчно, като клапа или ръчно затварящи се капаци, или автоматично контролирани за задействане само когато е необходима екстракция.
Устройството Flexpipe може да се използва за извличане на дима, с неговата висока гъвкавост и малък диаметър то може да бъде поставено в непосредствена близост до източника на пушек.
Високо окачените устройства, като въртящи се накрайници и макари на маркучи могат да увеличат полезността на системата, увеличава се ергономичността и се минимизират потенциалните опасности от маркучи оставени на пода.
Когато големи количества материал трябва да се въведе в системата, могат да се използват подови фунии от неръждаема стомана, от които след това се отвежда материала.

Аксесоари
Маркучът трябва да има различни качества, като главното за оператора обаче е неговата гъвкавост. Също така трябва да бъде достатъчно здрав, за да издържи на износване, създадено при транспортиране на материала. Изборът на маркуч трябва да включва устойчивост на износване /абразия/, химическа и устойчивост на топлина, както и проводимост на статично електричество. Dustcontrol има цялостен асортимент от видове материи, диаметри и свързване на маркучите.
Почистващи устройства, смукателни накрайници и специални дюзи са тези компоненти, които всъщност се използват, за прихващане на замърсителя. Дизайнът и ефективността от тях определя ефикасността и оценката на цялата система. Това изисква по-разнообразен и пълноценен асортимент от специално разработени продукти. Ако стандартен продукт не съществува, то Dustcontrol има капацитета да го проектира и произведе.

Системи за управление
Моторни стартери и панели за управление на системата контролират функционирането и , както действието на вакуумната система, така и почистването на филтъра. Различни други функции за управление могат да се монтират, когато се изисква. Даже към основната система за контрол, могат да се добавят допълнителни опции за изчистване на груб материал в главната тръбна