АTEX

Експлозиите могат да бъдат причинени от запалими газове, изпарения, пари или горими прахове. Ако има достатъчно веществото да се смеси с въздух, всичко това се нуждае е източник на огън, за да се предизвика експлозия. Експлозиите могат да предизвикат загуба на живот и сериозни наранявания, както и значителни щети. Предотвратяване на изпускането на опасни вещества, които могат да създават взривоопасна атмосфера и предотвратяване на източници на запалване са два широко използвани начини за намаляване на риска. Използването на правилното оборудване може да помогне много с това. Най-лесният начин за предпазване от експлозии е всъщност чрез системно почистване с обикновена прахосмукачка. Dustcontrol има дългогодишен опит и голям продуктоват гама с цел предотвратяване и свеждане до минимум на рисковете от прахова експлозия.